aleksandra13081971

ŠKOLA I MI

Vuk Stefanović Karadžić

У школској мрежи Србије и традиције дуге колико и организовано школовање на нашим просторима постоје ткз неподељене школе, у којима су веома специфични услови за рад. С обзиром да традиционални рад треба заменити новим методама рада треба извршити одређене корекције  и потражити друга, боља решења за рад у неподељеним школама.

Тематски дани као и тематски часови су пракса у нашој школи, поготово када су у питању одређене теме које се раде у оквиру часова ос првог до четвртог разреда.На оваквим часовима деца се договарају, друже, уче се поштовању мишљења других, мотивисани су за рад.

Тема „Вук Стефановић Караџић“ је предвиђена као тематски час на нивоу сва четири разреда.

 

ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ- тематски час

Разред: Неподељена школа ( од првог до четвртог разреда )

Предмет: Српски језик у корелацији са ликовном културом

Наставна јединица: Вук Стефановић Караџић

Тип часа: Обрада

Облик рада: Групни

Наставне методе: Вербална, кооперативна,

Наставна средства: слике, блок, фломастери, дрвене боје, домаћа лектира, глина, пластелин, дрвени предмети, припремљени радови.

Циљеви, задаци и исходи:

 • за 1. разред: уочити лик В.ц Караџића и његов значај
 • за 2. разред: уочити значај народних умотворина за наш народ и културу
 • за 3. разред: развијати говорну културу

уочити животни пут В.С.Караџића

 • за 4. разред: значај дела В.С.Караџића за наш народ и културу

Активности ученика: слика, осмишљава,записује, чита, слуша, прича,прави, посматра

Кораци у реализацији (време): – Истицање циља часа

– Самостално излагање ученика

– Анализа изложеног

– Повтарна информација

– Изложба радова

1. корак:  – Истиче се циљ данашњег часа

– Ученици првог разреда показују слике Вука С.Караџића које су требали да сакупе док ученици другог разреда читају народне умотворине које су пронашли, а да их је сакупио В.С.Караџић

Чита се песма:“Вуку Караџићу“, коју је написао Ранко Симовић

– ученици првог и другог разреда затим прелазе на сликање лика В.С.Караџића и на прављење предмета из његовог доба

2.корак: -Ученици 3. разреда су имали за задатак да напишу нешто о животу В.С.Караџића,што си и урадили.

Написали су његов живот од рођења 1787.године у селу Тршићу,школовање и животни пут све до смрти 1864 године у Бечу.

Након излагања придружили су се ликовној радионици са елементима народне традиције

3. корак: – Четврти разред је упознао њихове другове са културним и духовним значајем В.С.Караџића као личност.

Створио је Српски речник, граматику и прикупљао народне умотворине.Написао је азбуку од 30 слова и правило које важи и данас: „Пиши као што говориш, читај као што је написано“.

Сачувао је многе народне песме, бајке и приче од заборава, писац је Српског рјечника са граматиком,Писменице (граматике),Живота и обичаја српског народа.

Са њим смо очували наш језик и интегритет српског народа.

Наслеђе које нам је оставио Вук Стефановић Караџић треба чувати и неговати, јер дела се не заборавњају.

4. корак: – Са ученицима се анализира данашњи час и сви заједно записујемо шта смо научило о В.С.Караџићу.

5. корак: – Разгледање изложбе ликовних радова и предмета везаних за Вука Стефановића Караџића који су ученици поставили у једном делу учионице.

Постави коментар »

Језик детињства, први говор душе

IMG_5817IMG_5836IMG_5837

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК – ЈЕЗИК ДЕТИЊСТВА, ПРВИ ГОВОР ДУШЕ

                Матерњи језик представља сложену појаву која се остварује у различитим функцијама. Проучавањем матерњег језика баве се разне дисциплине, које су међусобно повезане. У свакодневној реализацији матерњи језик се јавља као :

 • средство изражавања
 • наставни језик
 • наставни предмет

Матерњи језик треба неговати и сваки човек треба да га сматра делом своје културе и културе свог народа.

Матерњи  језик као средство изражавања представља најсавршенији вид  међусобног комуницирања људи.Његова сложена појава најбоље се види кроз слојевитост и разгранатост у функцији свакодневног говора. Различитости његове употребе зависе од бројних чинилаца, као што су : узраст ( говор одраслих и говор деце ), породица ( социјална припадност и интелектуални ниво ) и средина ( градска, сеоска ).

Матерњи језик као наставни језик има одговорну функцију у свим фазама образовног система.Посредством језичке комуникације стичу се знања, вештине и навике из наставне делатности.

У млађим разредима основне школе, матерњи језик се јавља у свом јединству, потребном за систематско и осмишљено развијање ученичке језичке културе, а ли и за његово целовито образовање и васпитање.Учитељева педагошка обавеза је, да у језичком комуницирању са својим ученицима, било да се ради о наставним или ненанставним околностима, задовољава све захтеве нашег језичког стандарда.

Матерњи језик као наставни предмет требало би  да заузме централно место у програмској структури разредне наставе, јер језик детету пружа елементарна сазнања, умења и навике, са којима дете одраста и сазрева у једну комплетну личност. Разгранатост значаја матерњег језика је у суштини недељива јер су све компоненте у процесу примања, усвајања и примене знања међусобно чврсто повезане. Матерњи језик можемо посматрати кроз образовни, васпитни и функционални значај.

Образовни значај матерњег језика огледа се у разноврсности и богатству сазнања која треба да постану ученичко трајно животно искуство.

Васпитни значај матерњег језика као наставног предмета, јесте научна спознаја живота.сазнајних, васпитних, друштвених и естетских вредности садржаја ( било да се ради о причи, песми, филму и сл.), ученик постепено стиче навику да у свим животним појавама открива научне законитости без чијег разумевања није могуће схватити материјалистичке и дијалектичке процесе настајања, трајања и нестајања у природи и жиовоту уопште.

Функционални значај наставе матерњег језика недељив је од образовног и васпитног, па се често и не издваја у методичким резматрањима. Међутим, можемо рећи да се под функционалним значајем матерњег језикас падају категорије: посматрање и пажња,  мишљење и памћење ученика, машта и пробуђене емоције код ученика, радне навике, као и самостално служење књигом.

Због огромне важности матерњег језика у ИО Бачевцима одржан је тематски час из српског језика посвећен Међунардном дану матерњег језика, под називом :

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК .- ЈЕЗИК ДЕТИЊСТВА, ПРВИ ГОВОР ДУШЕ

Разред: Неподељена школа (од   1. до 4. разреда)

Наставни предмет: Српски језик

Наставна јединица: Матерњи језик , правилан изговор речи и правопис

Тип часа: обрада

Облици рада: групни.

Циљ часа: Уочити значај и  важност матерњег језика за културу свог народа;

Правилно изговарати и писати речи у српском језику.

У уводном делу часа учитељица је ученицима објаснила због чега се баш 21. фебруара обележава Међународни дан матерњег језика, који редовно прослављају чланице УНЕСКО – а, како би промовисале језичку и културну разноликост и мултилингвизам. Затим је окачила изреку Карела Чапека, како би сви ученици могли да је прочитају, а она гласи овако:

                                „ Матерњи језик је језик детињства, први говор душе, богатство првих авантура, проналаска и открића. Вечно се надовезујеш на своје детињство ако говориш матерњим језиком“.

                Разговарали смо о В. С. Караџићу  као битној личности, значајном за наш матерњи језик.

У даљем току часа ученици су подељени у две мешовите групе, које су  са учитељицом заједно радили на правилном изговору и писању појединих речи из српског језика.На хамеру су записане поједине речи како их не треба изговарати и писати, а ученици су тачно изговарали те речи и тачно их записивали. Задатак је гласио овако:

v  Правилно изговори и напиши следеће речи:

–          гледаоц , гледаоца – гледалац, гледалаца      – поли – полиј

–          читаоц, читаоца – читалац, читалаца             – зали – залиј

–          жетеоц – жетелац                                    –  милијон – милион

–          слушаоц – слушалац                                – авијон – авион

–          фиук – фијук                                                    – четрнест – четрнаест

–          струи – струји                                                – ијако – иако

–          боити – бојити                                                 – сакри се – сакриј се

–          кои – који                                                               – фијока – фиока

–          историа – историја                                       – најаснији – најјаснији

–          најевтинији – најјевтинији                     – наједноставнији – најједноставнији

–          ајде – хајде                                                 – оћу – хоћу

–          ја би – ја бих                                              – ти бих – ти би

–          ми бих – ми бисмо                             – ви бих – ви бисте

–          армоника – хармоника                   – артија – хартија

–          делење – дељење                                 – вежен – везен

–          донешен – донесен                           – замаглење – замагљење        

–          врабац , врабца –   врабац, врапца      – гладак, гладка – гладак, глатка

–          отшетати – одшетати                           – претшколски – предшколски   

–          претседник – председник                        –  београтски –    београдски   

–          расчупати – рашчупати                         – Јелицин – Јеличин  

–          рукица – ручица                                      –  књигица – књижица

–          Водим мог пса. –    Водим свог пса.

–          Сво гориво је нестало. – Све гориво је нестало.

–          добар, добрији – добар, бољи

–          висок, вишљи, највишљи – висок, виши, највиши

–          чито – читао                     – ишо – ишао

–          доћу – доћи ћу                  – на-врх – наврх  

–          дватри – два-три            –  хмхм – хм – хм

–          београд – Београд           – нови сад – Нови Сад

–          францускиња – Францускиња          – србин – Србин

–          велика Британија – Велика Британија

–         северна америка – Северна Америка

–          орлови рано лете – Орлови рано лете

–          улица љубичица – Улица љубичица

–          трг цара душана– Трг цара Душана

–          божић – Божић

Када смо правилно написали све дате речи, хамере смо окачили на зид, како би смо увек имали на уму  правилност изговора и писања у нашем језику.

У завршном делу часа смо поновили све оно што смо данас научили о нашем матерњем језику и његовој примени.

Професор разредне наставе:

                                                                              Александра Петровић

                                                                                                                                           ИО Бачевци

                                                                              ОШ „Драгољуб Илић“

Постави коментар »

Педагошки профил за дете са посебним потребама – издато у Просветном прегледу

ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ – ученик: НН

Јаке стране и инрересовања уленика

потребе за подршком

1.Учење и како учи
 Слова штампана и писана препознаје и пише речи по диктатуРазуме прочитано.Уме да одговори на питања везана за текст.Препознаје бројеве до 10.Препознаје геометријске фигуре и геометријска телаВоли да пева.

Успева да нацрта једноставније облике.

 

У овладавању:Правилног обликовања писаних слова и њиховог повезивања у речи и реченици.Преписивања са табле или из књиге.Упоређивање бројева до 10, сабирање и одузимање бројева до 10. Вежбање моторике руку
2. Социјалне вештине
Показује наклоност према учитељици.Показује наклоност према деци млађој од себе Треба му подршка у комуникацији са вршњацима и да се уклопи у њихову игру
3. Комуникацијске вештине
Разуме једноставнија упутства наставникаУме да каже шта жели и да изрази своје потребе Развијати правила уз помоћ које ће моћи да разуме упутства
4. Самосталност и брига о себи
Код куће самостално брине о себи- одржава хигијену, једе,облачи се сам. У повећању самосталности у припреми торбе за школуУ повећању самосталности у кретању од куће до школе
5. Утицај спољашњег окружења на учење
Мајка пружа велику помоћ у изради домаћих задатака Повећати вршњачку подршку током часова и на одморима
Постави коментар »

ИНКЛУЗИЈА

ИНКЛУЗИЈА И

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

            Сва деца треба да добију квалитетно образовање у оквиру редовних школа, без обзира на пол, национално, верско и социо – економски статус, способности или здравствено стање.

Зато је од ове године Законом о основама система образовања и васпитања   ( ступио на снагу 11.09.2009. године) уведено да инклузивно образовање буде заступљено у редовној настави, у постојећем образовном систему.

По Члану 6. Закона о основама система образовања и васпитања, свако лице има право на образовање и васпитање, где се подразумева да и лица са сметњама у развоју и са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава њихове образовне и васпитне потребе у редовном систему образовања и васпитања, у редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подршку или посебној предшколској групи или школи у складу са овим и посебним законом.

Члан 3. Систем образовања и васпитања мора да се обезбеди за сву децу.

Увођење инклузивног образовања у школе, поставља као потребу запослених у образовно- васпитном систему да се упознају са инклузијом и начином њеног деловања.

Која је дефиниција инклузије?

ИНКЛУЗИЈА је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика кроз све веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању искљученост у оквиру образовања и из њега.Он обухвата промене и измене садржаја, приступа, структура и  стратегија, са заједничком визијом која обухвата сву децу одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је редовни образовни систем одговоран за образовање све деце.

Која је дефиниција инклузивног образовања?

Инклузивно образовање је:

 • ЉУДСКО ПРАВО
 • КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ
 • ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

Да би инклузивно образовање добило своје место у образовно-васпитном

систему потребно је обезбедити стратегију и план извођења инклузивног образовања који обухвата:

 1. анализу ситуације и прикупљање података о детету
 2. израду педагошког профила детета
 3. одређивању приоритета у пружању подршке
 4. развијање стратегије подршке, крајњих циљева пружања подршке и детаљног плана активности.

Члан 77. За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индувидуални образовни план.

За ученика са изузетним способностима, установа доноси индувидуални образовни план…

Циљ индувидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.

Да би се инклузивно образовање у школама свеобухватно остварило захтева одговарајућу обуку свих чланова Наставничког већа, ради учествовања у планирању и реализацији инклузивног образовања кроз развијање индувидуалних образовних планова заснованих на педагошком профилу детета и координирању активностима стручног  тима за инклузивно образовање.

Семинар о инклузији и инклузивном образовању  ће бити реализован у догледно време уз рад стручног тима школе који је прошао већ поменуту обуку и у обавези је да допринесе прихватању и развијању концепта инклузивног образовања у својим школама.

Постави коментар »