aleksandra13081971

ŠKOLA I MI

ДИСЛЕКСИЈА

  • ДИСЛЕКСИЈА – представља поремећај који се манифестује тешкоћама приликом учења читања, без обзира на конвенционалне инструкције, одговарајућу интелигенцију, друштвено културне могућности. У развојне дислексије спадају:

–Дислексија која настаје услед незрелости психомоторног система.

–Дисфазична дислексија која се јавља као последица патолошки неразвијеног говорно – језичког система ( развојна дисфазија ). Сметњу представља недостатак неких гласова,аграматизам, сужена лексика, семантика и синтакса, односно општа незрелост за функцију говора.

–Дислексија настала као последица повреде ЦНС – а ( с неуролошким знацима ) и услед минималне мождане дисфункције, чак и у случају нормалне говорно – језичке                               развијености.

  • Симптоми по којима можемо препознати дислексију су:

– премештање редоследа слова у речи ( од – до, ласта – талас )

– замењивање слова ( б – д, м – н, беба – деда, бара – дара, мој – ној, мама – нана )

– изостављање слова ( прозор – позор, крава – кава )

– додавање слова ( облак – обалак, бресква – бересква )

НЕМОГУЋНОСТ:

– запамћивања слова

– довођење у везу штампаног и писаног слова

– познавања великих слова

– тачне идентификације слова сличних по облику

– повезивање слова у континуирани низ

– одвојено читање слово по слово

– честа азамена вокала унутар речи

– супституција консонаната

– застоји пред почетак речи

– понављање првог слова једанпута или више пута

– прекид вишесложних речи

– одвојено читање реч по реч

– непоштовање ортографских правила ( зарез, тачка )

– прескакање редова

– погрешно схватање текста

– апсолутна немогућност разумевања прочитане речи или текста

– неправилна респирација у току читања, стално прекидање ради предаха

– неекономисање ваздушном струјом приликом читања дугих текстова.

  • Као могући узроци дислексије наводе се следећи:
  • Примарни узроци: наследни фактор, трауме
  • Секундарни узроци: церебална дисфункција, недовољно развијена доминација хемисфере, периферна органска и функционална оштећења, слабија физичка конституција детета, педагошка запуштеност детета
  • Терцијални узроци: недостаци у интелектуалном развоју, опште сметње у развоју говора, сметње у перцепцији положаја у простору, тешкоће у перцепцији положаја у простору, неспособност задржавања слике речи у памћењу, сметње у моторици, неспособност концентрације.
  • Остали узроци.
Постави коментар »